Нормативни документи, отнасящи се до осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд

Поддържаме и актуализираме настоящата страница не с комерсиалини цели, а за да осигурим бърза и точна информация на нашите клиенти!


  З А П О В Е Д № 151 от 1 март 2006 г. за изчисляване на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности
56.5 KB. от 5 април 2006
 
 Закон за здравословни и безопасни условия на труд
209.5 KB. от 29 февруари 2008
 
 Знаци по охрана на труда (Наредба 4 от 02.08.1995)
495.0 KB. от 29 февруари 2008
 
 НАРЕДБА No 15 от 1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа
44.5 KB. от 17 февруари 2006
 
 НАРЕДБА No 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
142.5 KB. от 17 февруари 2006
 
 НАРЕДБА No 4 от 1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията
40.0 KB. от 17 февруари 2006
 
 НАРЕДБА No 4 от 2004 г. за видовете професии или дейности, за които поради тяхното естество или условията, при които се осъществяват, полът е съществено и определящо професионално изискване по смисъла на чл.7, ал.1, т.2 от Закона за защита срещу дискримин
24.0 KB. от 17 февруари 2006
 
 НАРЕДБА No 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване
355.5 KB. от 16 февруари 2006
 
 НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА, ПРИ КОИТО СЕ ДОПУСКА ТЮТЮНОПУШЕНЕ В ЗАКРИТИ ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА И В СГРАДИТЕ С ОБОСОБЕНИ РАБОТНИ МЕСТА
44.0 KB. от 16 ноември 2011
 
 НАРЕДБА за медицинската експертиза на работоспособността
620.0 KB. от 17 февруари 2006
 
[1] 2 3 4 5 6 7 
67 файла в 7 страници »